Tecnologia

Copilota robot Kirobo Mini, il nuovo automa targato Toyota